Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
LICHT IN RELATIES – FANY TEL

In dit document vind je de algemene voorwaarden en meer informatie over de tot standkoming van de overeenkomst en de verplichtingen en rechten die daarmee samenvallen. Ik zie er naar uit om jou met de best mogelijke kwaliteit op de best passende wijze te ondersteunen en ik reken er daarbij op dat jij bereid bent om zo goed mogelijk met jouw eigen proces aan de slag te gaan. Zo kunnen we samen veel bereiken.

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Stel deze dan gerust:

fany@fanytel.eu – Fany Tel

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden, en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

1.1. Licht in Relaties: gevestigd op de Eusebiusbuitensingel 9, 6828 HT te Arnhem, eenmanszaak van Fany Tel die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten en produkten.

1.2. Coach: persoon die vanuit Licht in Relaties de online en offline coaching verzorgt.

1.3. Deelnemer(s): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Licht in Relaties wenst af te nemen/ afneemt.

1.4. Diensten: de door Licht in Relaties (zowel offline als online) te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde diensten, zoals E-books, Coachingprogramma’s, (online) trainingen, live coaching, events en andere produkten en diensten die in deze hoedanigheid door Licht in Relaties worden aangeboden.

Artikel 2. Wijzigingen, aanvullingen en geldigheid van deze Voorwaarden

2.1. Wijzigingen van, en aanvullingen op, enige bepaling in deze algemene voorwaarden en in overeenkomsten tussen Licht in Relaties en deelnemer zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en door beide partijen schriftelijk/ per mail zijn overeengekomen.

2.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen voor het overige van kracht.

2.3. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen (Licht in Relaties en deelnemer) over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen. Deze nieuwe bepaling zal zo dicht mogelijk bij de inhoud van de oorspronkelijke bepaling liggen.

2.4. Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Licht in Relaties wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

Artikel 3. Aanmelding, betaling en facturering

3.1. Licht in Relaties zendt de deelnemer facturen voor de door haar geleverde of nog te leveren diensten en produkten (in geval van vooruitbetaling).

3.2. Aanmelding voor coachingstrajecten, online trainingen en andere diensten/produkten geschiedt via de website of per mail op aanvraag.

3.2.1. Bij deelname aan het coachingstraject en/of de online training bestaat de mogelijkheid om de hoofdsom in 1 termijn of meerdere termijnen te betalen. In geval van gespreide betaling, dient de eerste termijn direct na aanmelding te worden voldaan en verbindt de deelnemer zich aan de verplichting om alle termijnbetalingen binnen de afgesproken termijnen te voldoen. Deelnemer ontvangt hiervoor maandelijks een termijnfactuur. Iedere termijn dient uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van de factuur te zijn voldaan.

3.3. Deelnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Deelnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten. In geval van klachten, kan deelnemer deze per mail kenbaar maken aan Licht in Relaties. De betalingsverplichting blijft in stand, ook als deelnemer besluit geen gebruik (meer) te maken van de geleverde dienst/het product. (zie ook bepaling 6).

3.4. Indien voor de levering van diensten of produkten vooruit moet worden betaald, kan deelnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Licht in Relaties heeft plaatsgevonden.

3.5. Licht in Relaties is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door deelnemer aangegeven e-mailadres.

3.6. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Licht in Relaties, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Licht in Relaties aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.7. Indien deelnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.8. Alle kosten van invordering van het door deelnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van deelnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Licht in Relaties ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

Artikel 4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een dienst/programma

4.1. Deelnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Licht in Relaties gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

4.2. Deelnemer dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

4.3. Deelnemer dient gecommitteerd te zijn aan het aangeboden proces. Er wordt daarbij een beroep gedaan op de eigen zelfwerkzaamheid. Dit houdt in dat deelnemer actief met het eigen proces aan de slag gaat en de tijd maakt voor de opdrachten. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle acties voortvloeiend uit de coaching en/of trainingen en verantwoordelijk voor het daadwerkelijk doorlopen en volgen van de gekochte coachingstrajecten en/of trainingen. Licht in Relaties is slechts gebonden aan een inspanningsverplichting en zal de benodigde documenten/inhoud leveren en open staan voor vragen van deelnemer.

Artikel 5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma

Licht in Relaties is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en (online)coachsessies in een programma;
 3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen
 4. te bepalen welke coach/docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een coach/docent/trainer tussentijds te vervangen
 5. (tussentijds) de deelname van een deelnemer te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Licht in Relaties gehouden is tot opgave van redenen. Licht in Relaties communiceert in dit geval over de mate waarin de betalingsverplichtingen van deelnemer vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 6. Annulering door/opzegging van en verhindering van deelnemer

6.1. Deelnemer is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een traject, programma of training te beëindigen zonder opgaaf van redenen binnen 15 dagen (de garantieperiode).

6.1.1. Binnen de garantieperiode vindt volledige restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats en de verschuldigde betalingstermijnen vervallen. Deelnemer dient binnen 15 dagen kenbaar te maken gebruik te willen maken van de garantieregeling.

6.2. Annulering van deelname aan een traject, programma of training en daarmee opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door deelnemer door middel van een e-mail naar info@fanytel.eu.

6.3. Bij annulering/opzegging door deelnemer (na de garantieperiode) is Licht in Relaties niet gehouden tot restitutie van het door deelnemer betaalde bedrag en blijven de verplichtingen van de verschuldigde en komende termijnbetalingen voor deelnemer bestaan.

6.4. Deelnemer is niet gerechtigd eenzijdig de termijnbetalingsverplichting stop te zetten, ook niet als deelnemer besluit geen gebruik (meer) te maken van de geleverde dienst/het product. Als deelnemer de termijnbetalingen eenzijdig stop zet, is deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. In overleg met Licht in Relaties kan schriftelijk van deze verplichting afgeweken worden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Licht in Relaties is niet aansprakelijk jegens deelnemer voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Licht in Relaties.

7.2. Indien en voor zover op Licht in Relaties enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Licht in Relaties de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

7.3. Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Licht in Relaties in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

7.4. Iedere schade jegens Licht in Relaties, behalve een schade die door Licht in Relaties is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Indien Licht in Relaties door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Licht in Relaties gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Licht in Relaties op betaling door deelnemer voor reeds door Licht in Relaties verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

8.2. Licht in Relaties zal deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Licht in Relaties heeft slechts een inspanningsverplichting.

8.3. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Licht in Relaties) waardoor Licht in Relaties tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Licht in Relaties kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer(verder) nakomt.

Artikel 9. Uitvoering door derden

9.1. Licht in Relaties is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

10.1. Licht in Relaties zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van deelnemers, tenzij anders is overeengekomen of Licht in Relaties daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

10.2. Deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Licht in Relaties of andere deelnemers aan een traject, programma of (online) training hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Licht in Relaties /andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als dit voortvloeit uit de situatie waarin de informatie wordt gedeeld. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Licht in Relaties ontwikkelde trajecten, trainingen, documenten, brochures, programma’s, handouts, e-mails, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/ site van Licht in Relaties, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Licht in Relaties en gehanteerde software berusten bij Licht in Relaties of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

11.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Licht in Relaties is het niet toegestaan om enig door Licht in Relaties aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

11.3. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Licht in Relaties geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten en ook alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Licht in Relaties.

11.4. Het verspreiden van materiaal dat gratis te verkrijgen is, is toegestaan, mits deze niet wordt bewerkt en voorzien blijft van de naam Licht in Relaties en Fany Tel.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. Licht in Relaties behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met deelnemers strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

12.2. Licht in Relaties neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van deelnemers. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door Licht in Relaties.

12.3. Deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

12.4. Indien een deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/ zij dit ten alle tijde laten weten aan Licht in Relaties en Licht in Relaties zal de informatievoorziening dan stop zetten. Lees hier ook het privacystatement.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

13.1. Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd het recht van Licht in Relaties een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

Privacy Beleid Licht in Relaties

Uitgangspunten Privacybeleid Licht in Relaties – Fany Tel

 • hecht grote waarde aan jouw privacy
 • streeft ernaar zo min mogelijk gegevens van jou te administreren, alleen de hoogstnoodzakelijke
 • administreert en bewaart niets op papier, uitsluitend digitaal met dubbele password bescherming
 • bewaartermijn van jouw gegevens zo kort als mogelijk

 Betalende klanten
Als je een betalende klant bent administreer ik de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • e-mail adres
 • adres en woonplaats
 • telefoonnummer (niet verplicht)
 • korte aantekeningen van wat in coaching-sessies besproken is
 • ontvangen en verstuurde e-mails
 • gegevens m.b.t. bestelde produkten en diensten
 • fakturen (wettelijke bewaartermijn 7 jaar)

Alle gegevens -m.u.v. fakturen worden -na beeindiging van een coachingtraject- 1 jaar bewaard en daarna vernietigd. Gedurende de bewaartermijn kun je mij vragen inzage te verstrekken in deze gegevens.

 Aanmelders van gratis diensten en produkten

 •  Als je je aanmeldt voor een gratis dienst of produkt (bijv. Mini-Cursus of Online Training) vul je digitaal een formulier in met je voornaam en e-mail adres. Deze gegevens voeg ik toe aan mijn e-mail lijst die ik bewaar ik in mijn digitale administratie.
 • Zolang je op mijn e-mail lijst staat, stuur ik je op regelmatige basis (meestal wekelijks) een e-mail met waardevolle tips, een blog of een video.
 • Je kunt je op ieder moment afmelden voor deze tips, onderaan al mijn e-mails staat een afmeldlink.
 • Wanneer je je afmeld, ontvang je geen enkele mail meer. Je gegevens worden direct en volledig verwijderd uit mijn administratie.

 Websitebezoekers
Het IP-adres wordt geregistreerd voor bezoekersstatistieken

 Wijzigingen privacy-beleid
Dit privacy-beleid kan gewijzigd worden.
Als dit gebeurt zul je hiervan op de hoogte gesteld worden.

Licht in Relaties
Fany Tel
Eusebiusbuitensingel 9
Tel. 06-20270606
6828 HT Arnhem
KvK 59585781

Publicatiedatum Privacy-beleid: 22 mei 2018